E-Mail Disclaimer, Website Issues and Errors

All the information on this website - www.prestigecars.me.uk, www.airporttransferscwmbran.co.uk, www.cwmbranairporttransfers.co.uk - is published in good faith and for general information purpose only. Prestige Cars does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (Prestige-Cars), is strictly at your own risk. Prestige-Cars will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

On some pages, we use external links and embeds to be able to fufill our service to you. These are made by a third party provider, and, whilst we endevour to ensure these links are acurate, safe and useful, we do not have any control over the websites and therefore precautionary steps should be taken before visting them / using them as we do not take any liabilty for any losses and/or damages that arise. 

We endevour to ensure our website is up and running 24 hours a day 7 days week 365 days a year, however sometimes this might not be possible due to certain situations. Where possible, we will endevour to notify you that the website is down. 

Likewise with any other service such as our telephone lines, e-mails and online chat, we endevour to ensure they are up and running all of the time, but if a case arises where this is not possible we will endevour to notify you. 

Any errors that arise on this website should be reported to Jay by contacting info@prestigecars.me.uk with a brief description of the error, when it occured and on which page it occured on so that we can ensure the same error does not happen again. 

Whilst we try to ensure that there are no pirates, hackers or people who resemble those who are from that camp in Calias trying to enter the UK illigally trying to hack your computer, we can't always ensure that this website will be virus free, therefore resonable steps should be taken to ensure that you have adiqute anti-virus protection on your PC to get rid of the viruses and to prevent any loss or damage. We do not take any responsibility for any loss and/or damage that arises from any viruses that might occur on your computer from visiting this website. 

Whilst we try to ensure that all the Welsh content on this website is accurate, we can't always gaurentee the correct dialect, sentence structure or type face is used. If you have any feedback of the use of Welsh on our website please direct it to: info@prestigecars.me.uk.

E-Mail Disclaimer: 

IMPORTANT: The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient(s) only. If you have received this email by mistake, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to anyone or make copies thereof. Although incoming and outgoing emails are scanned for viruses, we can not accept any loss or damage arising from the use of this email and / or attachments. 

Ymwadiad E-bost, Materion Gwefan a Gwallau

Cyhoeddir yr holl wybodaeth ar y wefan hon - www.prestigecars.me.uk, www.airporttransferscwmbran.co.uk, www.cwmbranairporttransfers.co.uk - yn ddidwyll ac at ddiben gwybodaeth gyffredinol yn unig. Nid yw Prestige Cars yn gwneud unrhyw warantau ynghylch cyflawnrwydd, dibynadwyedd a chywirdeb y wybodaeth hon. Mae unrhyw gamau a gymerwch ar y wybodaeth a ddarganfyddwch ar y wefan hon (Prestige-Cars), ar eich menter eich hun yn unig. Ni fydd Prestige-Cars yn atebol am unrhyw golledion a/neu iawndal mewn cysylltiad â defnyddio ein gwefan.

Ar rai tudalennau, rydym yn defnyddio dolenni allanol ac mewnblaniadau i allu cyflawni ein gwasanaeth i chi. Gwneir y rhain gan ddarparwr trydydd parti, ac, er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod y dolenni hyn yn gywir, yn ddiogel ac yn ddefnyddiol, nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y gwefannau ac felly dylid cymryd camau rhagofalus cyn ymweld â nhw / eu defnyddio fel yr ydym yn ei wneud. peidio â chymryd unrhyw atebolrwydd am unrhyw golledion a/neu iawndal sy'n codi.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein gwefan yn gweithredu 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos 365 diwrnod y flwyddyn, fodd bynnag, weithiau efallai na fydd hyn yn bosibl oherwydd rhai sefyllfaoedd. Lle bo modd, byddwn yn ymdrechu i'ch hysbysu bod y wefan i lawr.

Yn yr un modd ag unrhyw wasanaeth arall megis ein llinellau ffôn, e-byst a sgwrs ar-lein, rydym yn ymdrechu i sicrhau eu bod yn rhedeg drwy'r amser, ond os bydd achos yn codi lle nad yw hyn yn bosibl byddwn yn ymdrechu i roi gwybod i chi.

Dylid rhoi gwybod i Jay am unrhyw wallau sy’n codi ar y wefan hon drwy gysylltu â info@prestigecars.me.uk gyda disgrifiad byr o’r gwall, pryd y digwyddodd ac ar ba dudalen y digwyddodd fel y gallwn sicrhau nad yw’r un gwall yn digwydd. eto.

Er ein bod yn ceisio sicrhau nad oes unrhyw fôr-ladron, hacwyr na phobl sy'n ymdebygu i'r rhai sydd o'r gwersyll hwnnw yn Calias yn ceisio dod i mewn i'r DU yn anghyfreithlon yn ceisio hacio'ch cyfrifiadur, ni allwn bob amser sicrhau na fydd y wefan hon yn rhydd o firws, felly dylid cymryd camau synhwyrol i sicrhau bod gennych amddiffyniad gwrth-feirws ar eich cyfrifiadur personol i gael gwared ar y firysau ac i atal unrhyw golled neu ddifrod. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled a/neu ddifrod sy’n deillio o unrhyw feirysau a allai ddigwydd ar eich cyfrifiadur o ymweld â’r wefan hon.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod holl gynnwys Cymraeg y wefan hon yn gywir, ni allwn bob amser ganfod pa dafodiaith, strwythur brawddeg neu wyneb teip cywir a ddefnyddir. Os oes gennych unrhyw adborth am y defnydd o’r Gymraeg ar ein gwefan, cyfeiriwch ef at: info@prestigecars.me.uk.

 

Gwadiad E-bost: PWYSIG: Mae cynnwys yr e-bost hwn ac unrhyw atodiadau yn gyfrinachol. Fe'u bwriedir ar gyfer y derbynnydd(derbynwyr) a enwir yn unig. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a pheidiwch â datgelu'r cynnwys i unrhyw un na gwneud copïau ohono. Er bod negeseuon e-bost sy'n dod i mewn ac yn mynd allan yn cael eu sganio am firysau, ni allwn dderbyn unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o ddefnyddio'r e-bost hwn a / neu atodiadau